Aktualności

Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej w zakresie: ściek skarpowy, regulacja i obrobienie studni, AC11S, nasadzenia, regulacja wlotu, naprawa skarp i przeciwskarp rowów oraz pasa technologicznego, wykop (rów), naprawa skarp i przeciwskarp rowów oraz pasa technologicznego, wykop (rów), zamulenie chodnika, profilowanie terenu i roboty porządkowe, humusowanie, pobocza z destruktu, naprawa/odmulenie rowu, docinanie kostki po barierze, frezowanie oznakowania grubowars
Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej w zakresie: wykop (rów), nasyp z wykopu (makroniwelacja), warstwa wiążąca 4cm, korytko na dnie rowu, wasrtwa wiążąca AC16W, warstwa ścieralna AC11S, podbudowa z kruszywa, profilowanie terenu, profilowanie terenu, naprawa rowów/skarp/PT, dolna warstawa podbudowy z kruszywa, ściek skarpowy, humusowanie, prace wykończeniowei poprawkowe, korekta poboczy, prof
Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej w zakresie:warstwa ścieralna SMA, regulacja wpustów i studni, bariery drogowe, humusowanie skarp i dna rowów, ściółkowanie drzew i krzewów, montaż barier drogowych, ścieralna AC11S, przełożenie i naprawa kostki betonowej, obróbka wylotów przepustu, wykop (rów), warstwa SMA, poprawa humusu przy schodach skarpowych, naprawa pasa technologicznego z geokraty, o