Aktualnie Wykonawca robót realizuje prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:

Branża drogowa:

– kontynuacja prac projektowych nad koncepcją (roboczym projektem budowlanym) trasy głównej, węzłów i dróg dojazdowych,

- opracowanie przekrojów normalnych trasy głównej, łącznic, dróg poprzecznych, serwisowych,

- projektowanie przekroju podłużnego trasy głównej.

 Branża mostowa:

- kontynuacja prac projektowych nad koncepcją (roboczym projektem budowlanym) – analiza rozwiązań przyjętych w Koncepcji Programowej oraz wymagań Zamawiającego,

- przygotowanie przekrojów ruchowych obiektów inżynierskich.

Pozostałe branże:

– analiza rozwiązań przyjętych w Koncepcji programowej oraz wymagań Zamawiającego.