W omawianym okresie Wykonawca robót realizował prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.
W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:
Branża drogowa:
– projektowanie przekroju podłużnego trasy głównej, łącznic, dróg poprzecznych i dojazdowych,
- projektowanie odwodnienia trasy głównej łącznic, dróg poprzecznych i dojazdowych,
- analiza przyjętych rozwiązań pod kątem wymagań Zamawiającego opisanych w SIWZ.
Branża mostowa:
- kontynuacja prac projektowych – przygotowanie przekrojów ruchowych obiektów inżynierskich.
Pozostałe branże:
– projektowanie kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych,
- projektowanie przebudów w branży sanitarnej, energetycznej i melioracyjnej.