W okresie sprawozdawczym Wykonawca robót realizował prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.
W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:
Branża drogowa:
– kontynuacja prac projektowych,
- projektowanie przekroju podłużnego trasy głównej, łącznic, dróg poprzecznych i dojazdowych,
- projektowanie odwodnienia trasy głównej łącznic, dróg poprzecznych i dojazdowych,
- przygotowanie arkuszy rysunkowych.
Branża mostowa:
- kontynuacja prac projektowych nad koncepcją (roboczym projektem budowlanym),
– przygotowanie przekrojów ruchowych obiektów inżynierskich.
Pozostałe branże:
– wystąpiono do gestorów o warunki techniczne na przebudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- wystąpiono do PERN o warunki techniczne na przebudowę istniejącego ropociągu naftowego.