Obecnie Wykonawca robót realizuje prace związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do złożenia, do właściwego organu administracji publicznej, kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.
W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał następujące działania:
Branża drogowa:
– kontynuacja prac projektowych nad koncepcją (roboczym projektem budowlanym) trasy głównej, węzłów i dróg dojazdowych,
- projektowanie przekroju podłużnego trasy głównej, łącznic, dróg poprzecznych i dojazdowych,
- projektowanie odwodnienia trasy głównej łącznic, dróg poprzecznych i dojazdowych,
- przygotowanie arkuszy rysunkowych.
Branża mostowa:
- kontynuacja prac projektowych nad koncepcją (roboczym projektem budowlanym),
– przygotowanie przekrojów ruchowych obiektów inżynierskich.
Pozostałe branże:
– wizja lokalna w terenie,
- przygotowanie materiałów do wystąpienia o warunki techniczne,
- projektowanie kanalizacji deszczowej.