"Projekt i budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz –
granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego”

 

 

 

 

Droga ekspresowa S5 to jedna z największych inwestycji realizowanych w kraju. Trasa biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju. Droga S5 przebiegać będzie od autostrady A1 w Nowych Marzach koło Grudziądza do Mielna na granicy z Wielkopolską.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie żnińskim, na terenie gmin: Żnin, Gąsawa, Rogowo.

Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego” realizowana jest z podziałem na siedem odcinków:

Odcinek 1 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku od węzła „Nowe Marzy” (bez węzła) do węzła „Dworzysko” (z węzłem) o długości około 23,3 km;

Odcinek 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku od węzła „Dworzysko” (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) o długości około 22,4 km;

Odcinek 3 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku od węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km;

Odcinek 4 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku od węzła „Tryszczyn” (bez węzła) do węzła „Białe Błota” (bez węzła) o długości około 13,5 km;

Odcinek 5 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku od węzła „Białe Błota” (bez węzła) do węzła „Szubin” (bez węzła) o długości około 9,7 km;

Odcinek 6 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku od węzła „Szubin” (z węzłem) do węzła „Jaroszewo” (z węzłem) o długości około 19,3 km;

Odcinek 7 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku od węzła „Jaroszewo” (bez węzła) do granicy województwa o długości około 25,1 km. 

 

Orientacyjna lokalizacja projektu na mapie Polski:

                                                                                                      http://s10.postimg.org/lvhy7k4yh/Ulokowanie.png

 

Orientacyjna lokalizacja na mapie województwa:

 

 

Celem inwestycji jest:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego 
  o dużych prędkościach podróży;
 • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

 

Opis Inwestycji:

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w województwie kujawsko-pomorskim.

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

 

Zakres robót objętych umową:

Budowę drogi ekspresowej S5 o długości około 25.1km o następujących parametrach technicznych:

 • klasa drogi - S o prędkości projektowej 100 km/h,
 • obciążenie nawierzchni - 115kN/oś,
 • kategoria ruchu - KR7,
 • ilość jezdni - 2x2 pasy ruchu w każdym kierunku (docelowo 2x3),
 • szerokość pasa ruchu - 3,50m o szerokość pasa awaryjnego - 2,5m,
 • szerokość pasa dzielącego z opaskami - 12,00m, (docelowo 5,0 m),
 • klasa obciążeń obiektów - A + Stanag 150.

 

Zamówienie obejmuje w szczególności następujące roboty budowlane:

 1. Budowę 4 węzłów drogowych
 2. Budowę obiektów inżynierskich (WS, MS, WD, PG, PZ).
 3. Budowę i przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych, budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych.
 4. Budowę wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych/serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki.
 5. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.
 6. Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego.
 7. Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. stałej organizacji ruchu, barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych, balustrad, oświetlenia, ogrodzenia.
 8. Budowę Miejsca Obsługi Podróżnych.
 9. Budowę systemu osłony meteorologicznej.
 10. Budowę zasilania dla oświetlenia, przepompowni, systemu osłony meteorologicznej.
 11. Budowę kanału technologicznego.
 12. Budowę kanalizacji teletechnicznej dla systemu zarządzania ruchem.
 13. Budowę urządzeń do zarządzania ruchem.
 14. Budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową grawitacyjną i ciśnieniową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, drenaż, osadniki i separatory, przepompownie wód deszczowych, grodzie i zastawki i inne.
 15. Budowę wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych.
 16. Przebudowę cieków wodnych oraz rowów i urządzeń melioracyjnych, oczyszczenie, udrożnienie i właściwe zabezpieczenie (odcięcie) istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego działania urządzeń melioracyjnych przejmujących wody z terenu i z pasa drogowego.
 17. Przeniesienie roślin objętych ochroną.
 18. Wycinkę zieleni.
 19. Zagospodarowanie terenu zielenią.
 20. Budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej m.in. sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia, sieci gazowej wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia związaną z likwidacją kolizji,
 21. Zabezpieczenie lub przebudowanie sieci ropociągu PERN,
 22. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska m.in. ogrodzeń, wygrodzeń naprowadzających, przejść dla zwierząt, ekranów akustycznych.
 23. Rozbiórkę obiektów budowlanych.
 24. Budowę i przebudowę innych obiektów i urządzeń wyżej nie wymienionych.
 25. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg
  i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp.
 26. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz
   w okresie usuwania wad.
 27. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.
 28. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia drogi ekspresowej do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu do użytkowania i zmianą organizacji ruchu w szczególności oznakowania kierunkowego.
 29. Wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją
 30. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
 31. Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.
 32. Wszelkie inne roboty i opracowania jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia

 

Poniżej plan orientacyjny Odcinka 7 wraz z opisami węzłów oraz skrzyżowań: