Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej w zakresie: Profilowanie skarp i naprawa po wypłuczynach, warstwa wiążąca AC16W, podbudowa z kruszywa, kostka betonowa gr.10cm, nasyp z dokopu, odhumusowanie, nasyp z dokopu, roboty ziemne, profilowanie rowu, GWN, profilowanie pod humusowanie, przepust GRP 1500, zagęszczanie górnej warstwy nasypu, profilowanie i zagęszczanie górnej warstwy nasypu, zagęszczanie nasypu, profilowanie pod humusowanie, pobocze z destruktu, roboty porządkowe. 
 
Ponadto prowadzone są prace w branżach: system zarządzania ruchem, melioracja, teletechnika, roboty kubaturowe MOP, MOP - Obiekty i Urządzenia Obsługi Uczestników  Ruchu, ogrodzenia, kanalizacja deszczowa, ekrany.