Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej w zakresie: humusowania, prac porządkowych, wykonania studni pod furndamnety, montaż słupków ogrodzenia, montaż siatki dolnej ogrodzenia, podbudowa KŁSM, przepusty, ażury - pas technologiczny, korytko ściekowe, warstwa ścieralna, wykop, nasyp z wykopu, zasypka mostowa, nasyp z dokopu, montaż siatki górnej ogrodzenia, montaż słupków ogrodzenia, zasypywanie dolnej części siatki, bromownica z pomostem roboczym i drabiną oraz uchwytami, kopanie fundamentów pod konstrukcje jednosłupowe, umocnienie skarp matą kokosową w miejscu posadowienia latarni, oznakowanie poziome, 
 
W zakresie obiektów mostowych wykonywane są: umocnienie stożku, zasypka, balustrada schodów.
 
Prowadzone są prace w branżach: melioracje, kanalizacja deszczowa, roboty kubaturowe MOP, ekrany, teletechnika.