Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej w zakresie: ściek skarpowy, regulacja i obrobienie studni, AC11S, nasadzenia, regulacja wlotu, naprawa skarp i przeciwskarp rowów oraz pasa technologicznego, wykop (rów), naprawa skarp i przeciwskarp rowów oraz pasa technologicznego, wykop (rów), zamulenie chodnika, profilowanie terenu i roboty porządkowe, humusowanie, pobocza z destruktu, naprawa/odmulenie rowu, docinanie kostki po barierze, frezowanie oznakowania grubowarstwowego, poprawa chodnika, ciek podchodnikowy, ściółkowanie drzew i krzewów, barierki U-11a, pas technologiczny-przygotowanie podłoża pod geokratę, roboty poprawkowe- korekta warstwy ścieralnej zjazdów,usuwanie usterek brukarskich, miałowanie chodników wjazd z ażurów, frezowanie oznakowania grubowarstwowego.
 
Ponadto prowadzone są prace w branżach: teletechnika, kanalizacja deszczowa, oznakowanie poziome i pionowe, system zarządzania ruchem.