Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej w zakresie: wykop (rów), nasyp z wykopu (makroniwelacja), warstwa wiążąca 4cm, korytko na dnie rowu, wasrtwa wiążąca AC16W, warstwa ścieralna AC11S, podbudowa z kruszywa, profilowanie terenu, profilowanie terenu, naprawa rowów/skarp/PT, dolna warstawa podbudowy z kruszywa, ściek skarpowy, humusowanie, prace wykończeniowei poprawkowe, korekta poboczy, profilownie skarp i rowów.

Ponadto prowadzone są prace w branżach: ogrodzenia, melioracja, teletechnika, kanalizacja deszczowa.