Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej w zakresie: wykop, profilowanie skarp, podbudowa z kruszywa KŁSM, umocnienie dna rowu ściekiem korytkowym, roboty porządkowe, frezowanie nawierzchni, krawężnik, obrzeże.
 
Ponadto prowadzone są prace w branżach: systemu zarządzania ruchem, melioracji, kanalizacji deszczowej, robót kubaturowych MOP, MOP - Obiekty i Urządzenia Obsługi Uczestników Ruchu, ekrany.