Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej w zakresie: nasyp z dokopu (pobocze), wykop (rów), podbudowa  KŁSM, warstwa wiążąca, przepust, kostka betonowa, podbudowa asfaltowa, umocnienie dna rowu ściekiem korytkowym, roboty porządkowe i wykończeniowe, oznakowanie cienkowarstwowe. 

 

Ponadto prowadzone są prace w branżach: melioracja, teletechnika, kanalizacja, teletechnika, ekrany, system zarządzania ruchem.