Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej związane z wykonywaniem nasypów, wykopów, humosowaniem skarp, odhumusowywaniem, nasyp GWN, warstwa: podbudowy, wiążąca i ścieralna, skarpowaniem poboczy, profilowanie: pasa technologicznego, PT, nayspu, pasa rozdziału, ściek korytkowy i skarpowy, obrzeże betonowe, ściek trókątny, wykonanie barier, podbudowa z kruszywa, kostka betonowa.
W zakresie obiektów mostowych wykonywane są: zasypka, kotwy barier – wklejanie, bariery ochronne, barieroporęcz, umocnienie skarp – kostka, schody skarpowe, nawierzchnioizolacja, 
Prowadzone są prace w branżach: kanalizacji deszczowej, ogordzenia, zieleń drogowa, roboty kubaturowe MOP, ekrany, ropociąg, teletechnika oraz budowa oświetlenia drogowego.