Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej w zakresie: płotki naprowadzające dla płazów, naprawa PT/rowów/skarp, naprawa wjazdów na PT z kruszywa, likwidacja usterek na rondach, usterki schodów skarpowych, rekultywacja terenu, humusowanie, wykonywania poszerzeń  przy lampach , spoinowanie krawężników, brewka betonowa, naprawa brewki betonowej, mata kokosowa przy lampach.
 
Ponadto prowadzone są prace w branżach: ogrodzenia, oznakowanie poziome i pionowe, system zarządzania ruchem, zieleń drogowa, kanalizacja deszczowa oraz teletechnika.