Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej w zakresie umocnienia dna rowu korytkiem ściekowym, GWN, wykop, nasyp z dokopu (chodnik), rekultywacja terenu, sadzenie drzew iglastych i liściastych, prace konserwacyjne na cieku, montaż włazu, montaż złącza kablowego oraz prowadzone są roboty kubaturowe MOP.