Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej związane z: humusowaniem, barierami, podbudową KŁSM, humusowaniem przeciwskarpy, rekultywacją, podbudową z kruszywa, robotami porządkowymi po robotach bitumicznych, poboczami z destruktu, montażem słupów ogrodzenia, montażwm dolnej siatki ogrodzenia, obrzeżami betonowymi, korytkami trójkątnymi, pasem technologicznym-ażury, podbudową bitumiczną, warstwą wiążąca z betonu asfaltowego, GWN, umocnieniem dna rowów, ściekiem korytkowym, rozbieraniem wjazdu, warstwą ścieralną SMA, zrywaniem brewki. 
 
W zakresie obiektów mostowych wykonywane są: zbrojenie płyty przejściowej, materac kruszywowy, izolacjo-nawierzchnia.   
 
Prowadzone są prace w branżach: melioracje, kanalizacja deszczowa, budowa oświetlenia drogowego, roboty kubaturowe MOP, ekrany, melioracje.