Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej w zakresie: profilowanie i zagęszczanie poboczy, uzupełnianie humusu i naprawa skarp, kostka betonowa, obrzeże betonowe, wykop rów, rekultywacja terenu, uzupełnianie humusu i naprawa skarp, profilowanie wykopu pod zatokę autobusową, zagęszczanie nasypu, w-wa wiążąca AC16W, podbudowa z KŁSM, warstwa ścieralna, roboty porządkowe, GWN, profilowanie podłoża pod GWN.
 
Ponadto prowadzone są prace w branżach: melioracja, teletechnika, roboty kubaturowe MOP, MOP - Obiekty i Urządzenia Obsługi Uczestników  Ruchu, ekrany, ogrodzenia.