Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej związane z wykonywaniem nasypów, wykopów, humosowaniem skarp, podbudową KŁSM, profilowaniem skarp, poboczy, wykopów oraz dróg technologicznych, układaniem kolejnych warstw, wykonywaniem barier ochronnych, kostki betonowej.
W zakresie obiektów mostowych wykonywane są schody skarpowe, wiercenie otworów pod kotwy barier, wpusty, sączki, drenaż, ściek przywkrawężnikowy, mury oporowe, zasypka, nawierzchnioizolacja, pale FDP, 
W pozostałych branżach trwa montaż kratek kanalizacji deszczowej, studni, słupów oświetleniowych, nasadzanie krzewów oraz budowa obiektów MOP.