Aktualnie Wykonawca odcinka 7 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej w zakresie: humusowanie, rekultywacja, płotki naprowadzające dla płazów, korekta wjazdów na PT z gruzu, korekta wjazdów z masy, zamiatanie pod malowanie, maty kokosowe, usuwanie usterek, korekta PT/rowów/skarp. 
 
Ponadto prowadzone są prace w branżach: ogrodzenia, oznakowanie poziome i pionowe, system zarządzania ruchem, zieleń drogowa, kanalizacja deszczowa oraz teletechnika.